Privacy policy (Privacybeleid)

Privacybeleid van Kortingbelgië.be

Kortingbelgië.be host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

 

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Kaer Online BV
Stationsweg 19,
5211 TV 's-Hertogenbosch (NL)

Eigenaar contact-e-mailadres: contact@kaeronline.com

 

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat Kortingbelgië.be zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam; achternaam; geslacht; geboortedatum; telefoonnummer; Btw-nummer; naam bedrijf; adres; land; e-mailadres; stad; werkveld; aantal werknemers; Cookie; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes; Postcode.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van Kortingbelgië.be.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door Kortingbelgië.be gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan Kortingbelgië.be haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin Kortingbelgië.be specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door Kortingbelgië.be of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door Kortingbelgië.be dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door Kortingbelgië.be en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van Kortingbelgië.be (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker, Commerciële relaties, Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU, Adverteren, Registratie en verificatie, Analyses, Contacten beheren en berichten verzenden, Tagbeheer, Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden en Hosting-en back-endinfrastructuur.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren

Met dit soort diensten kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op Kortingbelgië.be, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten Kortingbelgië.be. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de
afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Direct Email Marketing (DEM) (Kortingbelgië.be)

Kortingbelgië.be gebruikt de Gebruikersgegevens om diensten en producten aan te bieden die worden verstrekt door derden of niet gerelateerd zijn aan het product of de dienst die wordt verstrekt door Kortingbelgië.be.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres.

Google Ad Manager (Google LLC)

Google Ad Manager is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google LLC waarmee de Eigenaar advertentiecampagnes kan organiseren in combinatie met externe advertentienetwerken, waarmee de Eigenaar, tenzij in dit document anders wordt aangegeven, geen directe relatie heeft. Om het volgen door verschillende advertentienetwerken uit te schakelen (opt-out), kunt u gebruikmaken van Youronlinechoices. Als u meer wilt weten over Google's gebruik van gegevens, gaat u naar Google's partner policy.
Deze dienst gebruikt de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van Kortingbelgië.be volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle DoubleClick-cookies uit te zetten door te gaan naar: Advertentie-instellingen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Google Adsense (Google LLC)

Google AdSense is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google LLC. Deze dienst gebruikt de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van Kortingbelgië.be volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.
Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle DoubleClick-cookies uit te zetten door te gaan naar:
Advertentie-instellingen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Tradedoubler (Tradedoubler)

Tradedoubler is een advertentiedienst die wordt aangeboden door TradeDoubler AG.
Voor meer informatie over het gebruik van TradeDoubler-cookies en hoe u deze kunt blokkeren, gaat u naar:
Tradedoubler's targeting technologies.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Zweden – PrivacybeleidOpt Out.

Webgains (Webgains Ltd)

Webgains is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Webgains Ltd.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VK – Privacybeleid.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Display Advertising-extensie voor Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics op Kortingbelgië.be kan de op belangstelling gerichte advertenties van Google, externe bezoekersgegevens en informatie van de DoubleClick-cookie gebruiken om de analyse uit te breiden met demografische gegevens en gegevens over belangstelling en interactie.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Google Ads conversietracking (Google LLC)

De conversietracking van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die worden uitgevoerd door Kortingbelgië.be.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van Kortingbelgië.be, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

TradeTracker conversietracking (TradeTracker Nederland B.V.)

De conversietracking van TradeTracker is een analyseservice die wordt aangeboden door TradeTracker Nederland B.V. die gegevens van het advertentienetwerk van TradeTracker koppelt aan acties die worden uitgevoerd door Kortingbelgië.be.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Zie het privacybeleid van TradeTracker – Privacybeleid.

Commerciële relaties

Met dit soort diensten kan Kortingbelgië.be advertenties voor producten of diensten van derden weergeven. Advertenties kunnen als advertentiekoppelingen of banners worden weergegeven met een uiteenlopende grafische vormgeving.
Klikken op het pictogram of de banner die zijn geplaatst op de Applicatie worden gevolgd door de onderstaande externe services en worden gedeeld met Kortingbelgië.be.
Nadere informatie over welke gegevens worden verzameld vindt u in het privacybeleid van elke service.

Amazon Affiliation (Amazon)

Amazon Affiliation is een commerciële relatieservice die wordt aangeboden door Amazon.com Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Awin (AWIN AG)

Awin is een commerciële relatieservice die wordt aangeboden door AWIN AG.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Duitsland – Privacybeleid.

CJ Affiliate by Conversant (Conversant, Inc.)

CJ Affiliate by Conversant is een commerciële relatieservice die wordt aangeboden door Conversant, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Effiliation (Effiliation SAS)

Effiliation is een commerciële relatieservice die wordt aangeboden door Effiliation SAS.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Frankrijk – Privacybeleid.

NetAffiliation (Kwanko SA)

NetAffiliation is een commerciële relatieservice die wordt aangeboden door Kwanko SA.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Frankrijk – Privacybeleid.

TradeTracker (TradeTracker.com)

TradeTracker is een commerciële relatieservice die wordt aangeboden door TradeTracker.com.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Zie het privacybeleid van TradeTracker – Privacybeleid.

Contact met de Gebruiker

Contactformulier (Kortingbelgië.be)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker Kortingbelgië.be toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verwerkte Persoonsgegevens: aantal werknemers; achternaam; adres; Btw-nummer; e-mailadres; geboortedatum; geslacht; land; naam bedrijf; stad; telefoonnummer; voornaam; werkveld.

Mailinglijst of nieuwsbrief (Kortingbelgië.be)

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met Kortingbelgië.be. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor Kortingbelgië.be of na het doen van een aankoop.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; adres; e-mailadres; geboortedatum; geslacht; land; Postcode; stad; voornaam.

Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; geboortedatum; geslacht; voornaam.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU

De Eigenaar mag binnen de EU verzamelde Persoonsgegevens alleen op basis van een specifieke rechtsgrond doorgeven aan derde landen (d.w.z. een land dat geen deel uitmaakt van de EU). Een dergelijke doorgifte van Persoonsgegevens is gebaseerd op een van de hieronder beschreven rechtsgronden. Gebruikers kunnen bij de Eigenaar navragen welke rechtsgrond van toepassing is op elke specifieke dienst.

Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van toestemming (Kortingbelgië.be)

Als dit de rechtsgrond is, wordt de doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EU naar derde landen slechts uitgevoerd indien de Gebruiker uitdrukkelijk met een dergelijke doorgifte heeft ingestemd, na op de hoogte te zijn gebracht van de mogelijke risico's als gevolg van het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen.
In dergelijke gevallen informeert de Eigenaar de Gebruikers op gepaste wijze en verkrijgt hij hun uitdrukkelijke toestemming via Kortingbelgië.be.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes.

Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van standaardcontractbepalingen (Kortingbelgië.be)

Als dit de rechtsgrond is, wordt de doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EU naar derde landen uitgevoerd door de Eigenaar overeenkomstig standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie worden vastgesteld.
Dit betekent dat de ontvangers van de Gegevens zich ertoe hebben verbonden de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de normen voor gegevensbescherming die zijn vastgelegd in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor verdere informatie kunnen Gebruikers contact opnemen met de Eigenaar via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes.

Hosting-en back-endinfrastructuur

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee Kortingbelgië.be kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van Kortingbelgië.be.

Bepaalde van de hieronder aangegeven diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Linode (Linode, LLC.)

Linode is een hosting service die wordt aangeboden door Linode, LLC.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden

Dit soort diensten stelt Gebruikers in staat om direct vanaf de pagina's van Kortingbelgië.be contact te leggen met gegevensverzamelingsplatforms of andere diensten met het doel gegevens op te slaan en te hergebruiken.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

Mailchimp widget (The Rocket Science Group LLC)

De Mailchimp widget is een dienst voor interactie met de Mailchimp-dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Registratie en verificatie

Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat Kortingbelgië.be ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten.
Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft Kortingbelgië.be toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden.

Rechtstreekse registratie (Kortingbelgië.be)

De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks te verstrekken aan Kortingbelgië.be.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres.

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor Kortingbelgië.be.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Cookiebeleid

Kortingbelgië.be gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruiker is te vinden in het Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van Kortingbelgië.be of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan Kortingbelgië.be op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen Kortingbelgië.be en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met Kortingbelgië.be registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Kortingbelgië.be ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen Kortingbelgië.be en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit Kortingbelgië.be (of externe diensten die worden ingezet in Kortingbelgië.be ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van Kortingbelgië.be worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van Kortingbelgië.be die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Kortingbelgië.be. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van Kortingbelgië.be, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Kortingbelgië.be (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door Kortingbelgië.be zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan - bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Kortingbelgië.be, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 27 september 2021